กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี แด่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
September 16, 2020
ม.มหิดล รับประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2563″
September 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2 ในพื้นที่วิทยาเขตพญาไท

S__40755254

ทีมนักศึกษา ชั้นปี 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม Burn the Midnight Oil โดยมี นางสาวณิชาพร สืบเผ่าดี นางสาวภัทราภรณ์ ประสานพษ์ และนางสาวสุภาพร โคตรวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในรูปแบบ Print & Play ที่จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ภายใต้แนวคิด “เล่นเรียนรู้ไร้พรมแดน” ในผลงานบอร์ดเกมชุด First Aid หัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดต้องผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน และในการประกวดครั้งนี้มีทีมเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 9 ทีม จากทั่วประเทศ