มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปีการศึกษา 2563
August 2, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 6 สู้วิกฤติ COVID-19 ในหัวข้อ “เครื่องมือที่ใช่ การสอนที่ชัวร์”  

1596273975864_copy_1024x576

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารการศึกษา ร่วมกับ เครือข่ายคนทำสื่อ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 6 สู้วิกฤติ COVID-19 ในหัวข้อ “เครื่องมือที่ใช้ การสอนที่ชัวร์” มีการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “สายโสตฯ Super Support : New Normal EdTech กับความต้องการที่แตกต่าง” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง วิทยาลัยนวัตกรรมและสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.บรรพต สร้อยศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการเสวนา โดยมี อ.วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการเสวนาได้กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมของทีม Support เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการเรียนรู้การสอนในปัจจุบัน จะถูกปรับเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น โดยตัวเนื้อหาจะต้องถูกปรับไปตามบริบทของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนเองก็มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเนื้อหาที่แตกต่างกันไปดังนั้นตัวอาจารย์ผู้สอนเองก็ต้องปรับในส่วนของเนื้อหาการเรียนการสอนให้กระชับมากยิ่งขึ้นและมีเนื้อหาครบถ้วน โดยที่ฝ่าย Support จะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการตัดต่อหรือสังสรรค์ตัวเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ ในเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเครื่องมือต่างๆให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากที่สุด

จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “Breakthroughs in the New Normal with Sony Technology” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

การเสวนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” เป็นการขยายเครือข่ายคนทำสื่อทุกสาขาที่ต้องการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานของการคิดค้นและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างไม่หยุดนิ่ง ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา โดยในปีนี้ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้สถาบันการศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไม่สามารถใช้รูปแบบการเรียนการสอน และบริการการศึกษาในสถานศึกษาแบบปกติ ต้องปรับตัวใช้เครื่องมือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเสวนาในครั้งนี้จึงเป็นการแนะนำระบบที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาออนไลน์ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และระบบสนับสนุน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ แบบ New Normal โดยกำหนดสัมมนาทั้งหมด 4 วัน ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2563 ระบบออนไลน์ ซึ่งครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ในหัวข้อ “การสื่อสารยุค Social Distancing” ผู้สนใจสามารถรับชมสดและรับชมย้อนหลังผ่านทางระบบ Facebook Live ที่ Mahidol University Extension