คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
November 2, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
November 3, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

mou10

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ในโอกาสนี้มีผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในครั้งนี้ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องรับรอง VIP มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ความร่วมมือครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี เพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การจัดเวทีหรือการประชุมระดับนานาชาติร่วมกัน การสนับสนุนให้นักศึกษาในโครงการได้เปิดโลกทัศน์ในระดับนานาชาติในระหว่างศึกษา การจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลัก การแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป พร้อมทั้ง สนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัย และเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถานที่ต่าง ๆ

นอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาหรือทุนการศึกษาจาก สวทช. หรือ มหาวิทยาลัย หรือร่วมกันจัดหาทุนวิจัยและพัฒนา รวมทั้งทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่นักศึกษาหรือให้แก่โครงการวิจัยที่นักศึกษาเข้าร่วมภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้  พร้อมสนับสนุนเครือข่ายการวิจัยทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ ให้เข้าร่วมในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงต่อไป