คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 4 “ในหลวงในความทรงจำ” น้อมรำลึกวันสวรรคต ร.9
October 13, 2020
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MUIC Pathway to CU-MEDi)
October 14, 2020

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

line_99289593689021_copy_1024x683

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย ได้แก่ 1.สาขาการวิจัย ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน ประจำศรี สังกัด ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ระยะติดต่อในตับ เพื่อการพัฒนายาและวัคซีน”
2. สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์พงศ์ราม รามสูต สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผลงานเรื่อง “ยาชีวภาพแอนติบอดีมนุษย์สำหรับรักษาโรคไข้เลือดออก”
3. สาขาการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ทันตแพทย์บวร คลองน้อย
สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ ผลงานการบริการ “การจัดการและการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก”
4. สาขาความเป็นครู อาจารย์ นพ.เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดร วัฒนกุลพานิชย์ สังกัด ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สำหรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ