คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 15/2563 (Council Visit) ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
January 6, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) วิทยาเขตกาญจนบุรี
January 7, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 16/2563 (Council Visit) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์

Council DT_200107_0019

วันที่ 7 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 16/2563 (Council Visit) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย โดยคณะทันตแพทยศาสตร์มีประเด็นความโดดเด่นดังต่อไปนี้

1. ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะทันตแพทยศาสตร์ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ( 2559-2562)
1. คะแนนการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับ 302-355 ปี 2562
2. การต่อยอดวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น บริษัท กิฟฟารีนฯ และ เอสซีจี โดยได้รับสิทธิบัตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ SCG ได้รับรางวัลระดับชาติ SET AWARD 2016
3. ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และจัดตั้งคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ พร้อมเปิด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
4. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2558-2562 เป็นบวกต่อเนื่องสามปีระหว่าง ปี 2560-2562
5. โรงพยาบาลทันตกรรมแห่งแรกที่ได้รับรองคุณภาพ HA ขั้น 2 และอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมขอรับรองขั้น 3 ทั้งสองโรงพยาบาล
6. ผลการสอบประเมินความรู้ใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ครั้งแรกผ่านมากกว่าร้อย ละ 95 ตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
7. ได้รับรางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ระดับเพชรปี 2562 ผ่านการรับรองเป็นองค์กร Carbon Footprint ปี 2562 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปี 2561 และ และรางวัลสำนักสีเขียว (Green Office) ระดับทองตั้งแต่ ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน
8. โครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภท พัฒนาการบริการ และรับรางวัล “Team Good Practice Award” ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
9. คณะเป็นส่วนหนึ่งของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID-Yothi Medical Innovation District) และได้รับทุนวิจัยเรื่อง การพัฒนายาฟลูโอซิโนโลนเจลเพื่อการรักษาแผลช่องปากในปี 2561 และจัดตั้งศูนย์ Digital Center เพื่อเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย และ Smart Classroom เพื๋อการศึกษาทางไกล

2. เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564
1. หลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AUN-QA : 1 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในปี 2563 และพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน AUN-QA ในระดับหลังปริญญาอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร และหลักสูตร ท.บ.นานาชาติ รวมถึงการพัฒนาต่อเนื่องให้ได้รับ International Standard และพัฒนาทุกหลักสูตรให้ได้รับมาตรฐาน AUN-QA
2. มุ่งเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thailand Quality Class (TQC) และ HA ขั้นที่ 3 ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และสร้างมาตรฐานการบริการทางทันตกรรมระดับชาติ
3. Online Courses ร่วมกับส่วนงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากและสุขภาพผู้สูงอายุ
4. ร่วมมือด้านการทำงานวิจัยกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ
5. WHO CC (Center for Continuing Education and Research) : Minamata Convention; Prevention of Oral Disease

Recent post