พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กับ บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
September 16, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2 ในพื้นที่วิทยาเขตพญาไท
September 16, 2020

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี แด่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_8207

วันที่ 16 กันยายน 2563 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 560 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง เป็นผู้แทนมอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อีกวาะหนึ่ง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา