การตรวจประเมินวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
September 6, 2019
ม.มหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3
September 9, 2019

การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 21 “มลพิษทางอากาศ: วิกฤตไทย วิกฤตโลก (Air Pollution: Thailand and World Crisis)”

D1973D1A-7711-4628-B354-9ACD2ECBD4DE

วันที่ 6 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย พลเรือโท บัณทิตย์ จันทโรจวงศ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัญ ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 21 ในหัวข้อเรื่อง “มลพิษทางอากาศ: วิกฤตไทย วิกฤตโลก (Air Pollution: Thailand and World Crisis)” โดยมี รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ช่วงเช้า มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มลพิษทางอากาศ: วิกฤตไทย วิกฤตโลก (Air Pollution: Thailand and World Crisis)” โดย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จากนั้น มีการเสวนา ในหัวข้อ “มลพิษทางอากาศ: วิกฤตไทย วิกฤตโลก (Air Pollution: Thailand and World Crisis)” ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 4 สถาบัน ร่วมเสวนาดังนี้ ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ พลเรือตรี ดร.สมัย ใจอินทร์ กองทัพเรือ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral presentation ของนิสิตนักศึกษาทั้ง 4 สถาบัน และพิธีปิดการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวปิดงานและมอบธง 4 สถาบันให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 ต่อไป

Recent post