มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือร่วมกับ Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น
November 4, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอนกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
November 5, 2019

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลที่ 15 ของวง Thailand Philharmonic Orchestra Season 15 “New Horizons”

TPO_mu03

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลที่ 15 ของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย Thailand Philharmonic Orchestra “New Horizons” และได้กล่าวถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ส่งเสริม ประยุกต์ พัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคม โดยมิได้มุ่งเน้นทางการแพทย์ การสาธารณสุขเท่านั้น การสนับสนุนวง Thailand Philharmonic Orchestra เป็นหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนประเทศไทย อนาคตของมหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคมและชุมชน สามารถบำบัดผู้คนในสังคม ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจได้ทั้งก่อน ระหว่าง หลัง เจ็บป่วย ซึ่งนับเป็นการลดภาระทางการแพทย์ ป้องกันก่อนการเจ็บป่วยได้ (Human Touch) ซึ่งเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราผ่านการฝึกฝนและลงมือทำของคนรุ่นหลัง (Soft Skills) ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และสิ่งเหล่านี้เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานวงดุริยางค์ ฟีลฮาร์โมนิก แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเจริญเติบโต และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวงออร์เคสตรา ที่เป็นหนึ่งในตัวแทนด้านศิลปวัฒนธรรม และความภูมิใจของประเทศ ซึ่งคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลที่ 15 ของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ที่กำลังจะมาถึง กับรายการแสดงที่มีชื่อเดียวกับชื่อธีมของฤดูกาลว่า “New Horizons” แปลเป็นไทยว่า “ขอบฟ้าใหม่” เส้นขอบฟ้าที่พวกเราจะมุ่งก้าวเดินต่อไป เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ พัฒนาศักยภาพของนักดนตรีให้เป็นเลิศ และเป็นวงดนตรีที่มีมาตรฐานระดับโลกและ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงรายละเอียด และรูปแบบของการจัดคอนเสิร์ตในฤดูกาลที่ 15 ที่เตรียมส่งมอบดนตรีในรูปแบบวงออร์เคสตราหลากหลายแนว เพื่อเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังทุกระดับ และมีส่วนร่วมต่อสังคม เริ่มด้วยอัลฟอนโซ สการาโน (Alfonso Scarano) หัวหน้าวาทยกรประจำวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย รับหน้าที่เป็นวาทยกรเป็นปีที่ 3 จะขึ้นกำกับคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลที่ 15 ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 โดยนำบทประพันธ์ “New Horizons” ของ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ที่สร้างสุ้มเสียง แพรวพราวพิสดาร สำแดงถึงขอบฟ้ากว้างไกลไพศาล มาบรรเลงคู่กับซิมโฟนีหมายเลข 6 อันโด่งดัง ของกุสตราฟ มาห์เลอร์ ขณะที่รายการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ รำลึกถึงวันครบรอบวันเกิด 250 ปี ของยอดคีตกวี เบโธเฟน ซึ่งนำบทเพลงซิมโฟนีทั้งหมด 9 บท ของเบโธเฟน มาจัดแสดง นับเป็นรายการวงออร์เคสตราที่เกิดขึ้นน้อยครั้งมากในโลก

ทั้งนี้ คอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลที่ 15 ของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของสถานฑูตต่างๆ ในประเทศไทย ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน ให้การสนับสนุนในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ งานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลที่ 15 ของวง Thailand Philharmonic Orchestra Season 15 “New Horizons” จัดขึ้น ณ ห้องปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

Recent post