ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
August 4, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐”(Precision Medicine in Thailand 4.0)
August 6, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม AUNILO Meeting ครั้งที่ 15

793234F5-6CE4-4C92-84D4-2D07EA303F9D

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกLibraries of ASEAN University Network (AUNILO) โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมพร้อมเป็นผู้แทนรายงาน Country Report ของประเทศไทย ณ Universitas Gadjah Mada  ประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับการประชุม Libraries of ASEAN University Network (AUNILO) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ภายใต้หัวข้อEnhancing Roles of AUN Libraries in Supporting education 4.0: Opportuntions and Challengesณ Universitas Gadjah Mada  ประเทศอินโดนีเซียโดยมีการบรรยายพิเศษการนำเสนอรายงานcountry report ของแต่ละประเทศกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของประเทศนั้นๆ  ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 5 มหาวิทยาลัยได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AUNILO ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2017 ที่ผ่านมา

Recent post