อบรมนานาชาติ “Industrial Environmental Management with an Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management”
May 7, 2018
อธิการบดี ม. มหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท สยามกลการ จำกัด
May 8, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท M-CLEA Bioresource Co., Ltd.

clea1

8 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Sigenobu Kimoto ประธานกรรมการบริษัท CLEA Japan,Inc และ Mr. Taiichiro Kamiya กรรมการผู้จัดการบริษัท Nomura Siam International เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท CLEA Japan,Inc และ บริษัท Nomura Jimusho, Inc. ในการบริหารจัดการบริษัทผลิตสัตว์ทดลอง M-CLEA Bioresource Co., Ltd. ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท CLEA Japan,Inc., และ บริษัท Nomura Jimusho, Inc. นั้น เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2556 โดยการร่วมกันจัดตั้งบริษัท M-CLEA Bioresource Co., Ltd. ขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้บริการผลิตสัตว์ทดลองคุณภาพสูง ในระดับปลอดเชื้อพิเศษ Specific-pathogen-free (SPF) ซึ่งเป็นการยกระดับงานวิจัยในสัตว์ทดลองของประเทศให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการเกษตร ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอีกด้วย

Recent post