คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย”
October 1, 2018
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม World Education Day 2018
October 2, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล มอบชุดเครื่องมือ “ฝึกฝน” ในงานประชุมเครือข่ายนักกิจกรรมบำบัด กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเครื่องมือฝึกฝน (ภาคกลาง)

practice02

วันที่ 28 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ มอบชุดเครื่องมือ “ฝึกฝน” พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือให้แก่นักกิจกรรมบำบัด และผู้เกี่ยวข้อง ในงานประชุมเครือข่ายนักกิจกรรมบำบัด กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเครื่องมือฝึกฝน (ภาคกลาง) ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดย งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู สถาบันราชานุกูล โดยมี แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวต้อนรับ โดยเป็นการมอบชุดเครื่องมือฝึกฝน ให้แก่ เครือข่ายนักกิจกรรมบำบัดจาก 10 โรงพยาบาล ได้แก่ 1.โรงพยาบาลศรีธัญญา 2.โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 3.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 4.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 5.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 6.โรงพยาบาลศิริราช 7.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8.โรงพยาบาลปทุมธานี 9.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 10.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒองครักษ์ พร้อมด้วยจอ LED ที่ใช้ควบคู่ไปกับชุดเครื่องมือฝีกฝนที่ได้รับการสนับสนุนโดยครอบครัว สุขเจริญสิน โดย ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ ได้สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือให้แก่เครือข่ายนักกิจกรรมบำบัด เพื่อนำไปฝึกฝนให้แก่เด็กออทิสติก

สำหรับเครื่องมือ “ฝึกฝน” นี้ เป็นเครื่องมือที่นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัด ความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหิดล และ งานกิจกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล โดยงานกิจกรรมบำบัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินผล นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการดูแลเด็กออทิสติกที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกิจกรรมบำบัดให้แก่โรงพยาบาลเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ขอบคุณภาพจาก Facebook : Rajanukul Institute

Recent post