แถลงข่าวการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560 : จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ “3 โรงเรียนแพทย์ : บทบาทต่อสาธารณสุขของไทย”
November 13, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

road01

วันที่ 1 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โดยมี อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายข้อมูลหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายละเอียดการเปิดรับในระบบ TCAS คุณสมบัติและจำนวนการเปิดรับของสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักเรียน 300 คนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมซักถามรายละเอียดของคณะที่สนใจ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้น

Recent post