Sewage disposal

Wastewater Treatment Plant
 
Wastewater Recycling Program

 

PROJECTS

Bike for Light

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มนำร่องโครงการพัฒนาระบบ "SMART GREEN ENERGY" โดยมีโครงการต้นแบบคือ "โครงการ Bike for Light : ปั่น ปัน ไฟ" ต้นแบบพลังงานทดแทน สร้างพลังงานแบบไฮบริด (Hybrid) เพื่อใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน โดยนำจักรยานชำรุดที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จำนวน ๑๐ คัน มาดัดแปลงใส่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ในขณะที่ปั่นจักรยาน เพื่อนำไฟจากการปั่นจักรยานนี้ไปใช้บริเวณพื้นที่องค์พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ ซึ่งต้องเปิดไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างพลังงานไฟฟ้าทดแทน

 

 

Plant watering Bicycle

 

Exercise bike blender