01 Oct
  • By guest
  • Cause in

ให้คำปรึกษากับการใช้ยากับคนที่มาซื้อยา และแนะนำการดูแลสุขภาพ

ทุกครั้งที่คนไข้เลือกเดินเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพ นั่นคือเราได้รับความไว้วางใจไปครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งที่เหลือขึ้นอยู่กับ เราจะใส่ใจความทุกข์ของเขาอย่างไร เราจะดูแลเขาอย่างไร มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปลูกฝังคำสอนไว้ว่า #พึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง #อตฺตานํอุปมํกเร เมื่อเราใส่ใจความทุกข์ของเขาเหมือนที่เราใส่ใจความทุกข์ของตนเอง เมื่อเราดูแลสุขภาพเขา […]

VIEW DETAIL
01 Oct
  • By guest
  • Cause in

มอบสิ่งของเครื่องใช้และยารักษาโรคให้หน่วยเฉพาะกิจสันติภาพ

นำสิ่งของและยารักษาโรคให้กับหน่วยงาน ทุกคนมีเวทีและความถนัดของตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครค่ะ || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||ทำให้หน่วยงานมียารักษาโรคไว้ใช้ในยามจำเป็น|| ชื่อผู้ทำ ||Pairin Supsongserm|| ที่มา […]

VIEW DETAIL
01 Oct
  • By guest
  • Cause in

จัดทำสื่อคณิตเพื่อผู้พิการทางการเห็น

อาสาสมัครทำสื่อคณิตศาสตร์ให้เด็กที่พิการทางการมองเห็น || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||เด็กๆที่พิการทางการมองเห็นได้มีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น|| ชื่อผู้ทำ ||Tatkan Insompan|| ที่มา ||https://www.facebook.com/sitluangpu.luangpor?fref=ts#PY […]

VIEW DETAIL
17 Sep
  • By guest
  • Cause in

คิดดี ทำดี

มองโลกในแง่ดี ไม่ว่าสิ่งต่างๆ รอบด้านจะเป็นอย่างไร มองว่าสิ่งเหล่านั้น เป็นการทดสอบจิตใจของเรา เมื่อเรามองด้วยสติ เปิดใจยอมรับ และปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เห็น โดยไม่คิดในแง่ลบ และไม่คิดแทนคนอื่น […]

VIEW DETAIL