ถ่ายทอดองค์ความรู้การเรียนรู้เกษตรกลับคืนสู่วิถีพึ่งตนเองยั่งยืน ตามแนวพ่อหลวงให้กับเยาวชน

guest