นำดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,889 ดอก ไปถวาย ณ วัดอภัยทายาราม “วัดมะกอก”

guest