เป็นล่ามภาษมืออาสา Thailand Telecommunication Relay Service (TTRS)

guest