September 2563


Research 

September 21, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (TCAS 64)

September 21, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

September 21, 2020

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน International Special Needs Oral Care Medical Service Network และพิธีปิดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์

September 22, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive-thru สำหรับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา