มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 11