มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพัฒนาผู้สอนประยุกต์ใช้บทเรียนจาก Platform LinkedIn learning สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในโครงการ“MU x LinkedIn learning for TEACHERS”
July 7, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร 12th Coach the Coaches Program for Conventions 101 Industry
July 7, 2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง เสนอขอตำแหน่งวิชาการ “เลือกหลักเกณฑ์ฯ ไหน อย่างไรดี?”