ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 3 เรื่อง ความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย
September 16, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกิจการนักศึกษา จัดอบรมโครงการ “Cryptocurrency และ Blockchain Technology การซื้อขายในตลาดเงินดิจิทัล และรู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชน”
September 18, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ”