มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564
July 2, 2021
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กร”
July 5, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 221 (The 221st AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University)