คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล มอบประกาศนียบัตรทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ โครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care Training Program”
June 25, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาเครือข่ายการวิจัยแบบสหวิทยาการ ” MU-BIOTEC”
June 29, 2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันออนไลน์ “วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ” ครั้งที่ 1 The 1st Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO) ณ  ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม