มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม 12th ASEAN University Network Rectors Meeting