คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยายบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือยกระดับการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำโรคมะเร็ง

คณะผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
July 22, 2020
งานครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน “สาธารณสุขมูลฐานไทยสู้ภัยโควิด-19
July 23, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยายบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือยกระดับการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำโรคมะเร็ง