เสวนา Young MHESI Scholars’ Townhall Talk #4New Landscapes for Community Healthcare
May 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือเพิ่มเติมชุมชนวัดสาลวัน และชุมชนใกล้เคียง ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน