คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Bio Asia Pacific 2020
October 29, 2020
ม.มหิดล ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยยั่งยืน” ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
October 29, 2020

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) กับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง