คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 17 ปี
December 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
December 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)