มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ อ.พุทธมณฑล

“โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18” (MU-EDP#18)
September 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร
September 4, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ อ.พุทธมณฑล