คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
October 29, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Wisconsin at Green Bay
October 29, 2019

Mahidol University International College Marketing Students Win 1st Prize in NCKU Maker Festival 2019

41F820CC-470D-4538-907E-5A373779BB9E

A group of Marketing students from Mahidol University International College (MUIC)—joined by fellow students from Mahidol University (MU)—won 1st Prize at the NCKU Maker Festival 2019 in National Cheng Kung University, Taiwan on October 28, 2019.

The “Selfin” team is composed of five members—two from MUIC, two from MU’s College of ICT and one from the College of Engineering with the Marketing students serving as the team leaders. They are all part of MU’s Startup Club.

The team previously won 1st Prize in the Global HealthTech Hackathon Challenges 2019 held in September in Mahidol University.