มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐”(Precision Medicine in Thailand 4.0)
August 6, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
August 7, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน (โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล)