สานเสวนาเป็นเกียรติแด่ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
January 12, 2018
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร์วิเคราะห์ (Analytical Sciences)
January 12, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา Sustainability, Healthcare Supply Chain and Logistics Management Seminar ภายใต้การสนับสนุนจาก the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme