ศิริราชปลูกถ่าย 3 อวัยวะ หัวใจ-ตับ-ไต สำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว…ครั้งแรกในเอเชีย
May 2, 2018
งานแถลงข่าว “รามาธิบดีค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยวิธีการบำบัดยีน เป็นครั้งแรกของโลก”
May 2, 2018

เสวนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา MUGE 101 – 103

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา MUGE 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ MUGE102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ และMUGE103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่

Recent post