รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6
July 5, 2018
งานกิจกรรมแสดงสินค้ำ “Start Up 2018 7 จังหวัดภำคเหนือตอนล่าง” และ “งานข้าวอร่อย 2018”
July 5, 2018

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รับเกียรติบัตรความมีส่วนร่วม องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018)

Recent post