พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560
December 22, 2017
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
December 22, 2017

ทีมนักศึกษา ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ จากงานแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017)

robot2

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน “Thailand Robotics Week 2017” และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกจาก International RoboCup Federation ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยไฮไลท์ของงานในปีนี้ มีการจัดงานแข่งขันด้านสตาร์ทอัพและการนำเสนอผลงาน (Robotics Start Up & Pitching Forum) รวมถึงการแข่งขันหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ มากมาย ซึ่งทีมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถทำผลงานได้ดี และคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในประเภทต่างๆ ดังนี้

นายภัทรพงษ์ สว่างใจ,นายสรวิชญ์ เลิศวิไลกุลนที,นายทัตดนัย แก้วกาญจนเศรษฐ์,นางสาวพวงแก้ว ต่ายสกุลทิพย์ และนางสาวอารดา ศรีประเสริฐ ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ RCAP CoSpace Logistics Challenge (Major league) ประเภท Technical challenge

นายภัทรพงษ์ สว่างใจ,นายสรวิชญ์ เลิศวิไลกุลนที,นายทัตดนัย แก้วกาญจนเศรษฐ์,นางสาวพวงแก้ว ต่ายสกุลทิพย์ และนางสาวอารดา ศรีประเสริฐ ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ RCAP CoSpace Logistics Challenge (Major league) ประเภท Technical challenge

นายพิสิฐ จิตวิริยนนท์,นายเขมรัตน์ เหลืองเมฆา,นายธนเดช คูหาวาสินี และนางสาวพิรญาณ์ วิดจายา ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง RCAP CoSpace Logistics Challenge (Major league) ประเภท Grand challenge

นายดิลก ปืนฮวน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ RCAP Robotics Startup and Pitching Forum เป็นการนำเสนอผลงานไอเดียที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ IoT (Internet of Thing) เข้ามาแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งของการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมแข่งขัน Pitching กับนักลงทุน และ Venture Capital จากทั้งในและต่างประเทศ

Recent post