Inventoes Day 2014

เมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 ขึ้น ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย และ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก ตลอดจนเป็นเวทีระดับชาติให้องค์กรนักประดิษฐ์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน โดยในปีนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Innovation for Mankind" คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้การนำของ อ.นรินทร์ บุญตานนท์ ได้นำทีมนักศึกษาและเข้าประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลปรากฎว่าผลงานเรื่อง "กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มีผู้ร่วมทำโครงงาน ได้แก่ 1)อ.นรินทร์ บุญตานนท์ 2) นส.สวรรยา พรหมดวง สาขา LE 3) นส.ณัฐสุดา คำปา สาขา AS 4) นส.สุภาวดี ฤกษ์อินทรีย์ สาขา ES และผลงานเรื่อง "อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 มีผู้ร่วมทำโครงงาน 1)อ.นรินทร์ บุญตานนท์ 2) นส.อาทิตยา ถาวรพิทักษ์กุล สาขา ES 3) นส.สุพรรษา ภักด์ศรีสันติกุล สาขา ES โอกาสนี้จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้