Construction of bicycle Parking Facilities

Construction of bicycle Parking Facilities

ด้วยปัจจุบันนักศึกษาและบุคลากรนิยมใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา เป็นจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยประสบกับปัญหาที่จอดจักรยานไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นในปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องก่อสร้างที่จอดจักรยานเพิ่มเติมจำนวน 4 แห่ง ในบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารบรรยายรวม 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล และอาคารปฏิบัติการรวมการศึกษาทั่วไป (อาคารสิริวิทยา)

 

ที่จอดจักรยานบริเวณอาคารบรรยายรวม 1

ทที่จอดจักรยานบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่จอดจักรยานบริเวณอาคารปฏิบัติการรวมการศึกษาทั่วไป (อาคารสิริวิทยา)

ที่จอดจักรยานบริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล